Zarządzenie Nr 5

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ks. Józefa Sobisza w Wysinie

z dnia 19 listopada 2021 r.

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w klasach: 1, 4, 5 i 6

 Szkoły Podstawowej im. Ks. Józefa Sobisza w Wysinie

ze względu na sytuację epidemiologiczną

Na podstawie § 18 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1166 z póź.zm.), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego oraz pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kościerzynie

zarządzam, co następuje:

  • 1.

1. Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w klasach: 1, 4, 5, 6 Szkoły Podstawowej w Wysinie w okresie od 19 listopada do dnia 26 listopada 2021 r. ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną powodującą zagrożenie zdrowia uczniów Szkoły Podstawowej w Wysinie.

2. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, zadania klas 1 i 4-6 Szkoły Podstawowej w Wysinie są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493).

  • 2.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy ogłoszeń Szkoły Podstawowej w Wysinie.

  • 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

.... mgr Gerard Pobłocki......

    (podpis Dyrektora)