WEWNATRZSZKOLNE OCENIANIE NA CZAS ZAWIESZENIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH I OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH

                                  W SZKOLE PODSTAWOWEJ   IM. KS. JÓZEFA SOBISZA W  WYSINIE     od 26 października 2020

  1. Wymienione zasady obowiązują tymczasowo, od 26 października 2020 r. do 8 listopada 2020 r.( daty mogą ulec zmianie, zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi).

2. Uczeń zobowiązany jest do regularnego sprawdzania wiadomości w e-dzienniku,

3. Uczeń zobowiązany jest do zapoznawania się z wszystkimi materiałami przesyłanymi przez nauczycieli, którzy mogą korzystać z wyznaczonych kanałów komunikacyjnych, po ustaleniu ich z uczniami.

4. Uczeń ma obowiązek uczestniczenia w zajęciach on-line organizowanych przez szkołę,

5. Wszystkie przesyłane zadania, ćwiczenia, interaktywne quizy i testy uczeń wykonuje samodzielnie. Uczeń imieniem i nazwiskiem podpisuje przesyłane prace.

6. Uczeń stara się terminowo przesyłać prace zdalne.

7. Uczeń stara się przestrzegać terminów wykonywania zadań, ćwiczeń, interaktywnych quizów i testów wskazanych przez nauczyciela. W przypadku braku możliwości wykonania ww. zadań w terminie uczeń informuje o tym fakcie nauczyciela i ustala wspólnie z nauczycielem nowy termin wykonania poleceń nauczyciela. 8. Uczniowie starają się pracować systematycznie. O wszelkich przeszkodach informują nauczyciela prowadzącego zajęcia lub wychowawcę.

9. Wszystkie materiały udostępniane przez nauczycieli mają służyć wyłącznie nauczaniu zdalnemu. Bez zgody nauczyciela nie mogą być rozpowszechniane.

10. Nauczyciel ma obowiązek wspomagania uczniów we wszystkich działaniach związanych ze zdalnym uczeniem się wykorzystując informację zwrotną.

11. Nauczyciel ma obowiązek dostosować formę i poziom materiałów do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia.

12. Pozostałe zasady oceniania wszystkich form aktywności uczniów pozostają w zgodzie z zapisami Wewnątrzszkolnego Oceniania, Przedmiotowych Zasad Oceniania.

 

 

                                                                                                                                   Przewodniczący Rady Pedagogicznej

                                                                           

                                                                                                                                                                mgr Gerard Pobłocki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ

obowiązuje od 26 października 2020 r.

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Rady ministrów z dnia 23 października  2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. u. z 2020 r., poz. 1871)

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczanie, COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1870)

 Postanowienia ogólne

 • Regulamin kształcenia na odległość określa:
 • sposób i tryb realizacji zadań szkoły w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania i zasad nauczania oraz oceniania na odległość,
 • sposób współpracy dyrektora z nauczycielami i koordynowania przez niego współpracy z uczniami i rodzicami (w tym sposób konsultacji z dziećmi i ich rodzicami),
 • zasady ustalania tygodniowego zakresu treści nauczania w poszczególnych oddziałach,
 • sposób dokumentowania realizacji zadań szkoły,
 • możliwość modyfikacji szkolnego  zestawu programów nauczania,
 • sposób monitorowania postępu uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, w tym również informowania uczniów oraz rodziców w postępach ucznia w nauce i uzyskanych przez niego ocenach,

 Postanowienia szczegółowe

 • 1. Sposób i tryb realizacji zadań szkoły w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania:
 • w czasie ograniczenia funkcjonowania szkoły, związanym  z zagrożeniem epidemicznym, nauka jest realizowana na odległość w formie asynchronicznej lub interaktywnej,
 • za organizację kształcenia na odległość odpowiada dyrektor szkoły. Jest on zobowiązany do tego, aby powiadomić nauczycieli, uczniów i rodziców, w jaki sposób będzie wyglądała nauka w szkole,
 • wszystkie lekcje wynikające z ramowych planów nauczania będą odbywać się na odległość z użyciem chmury g suite,
 • nauka prowadzona na odległość może być realizowana z wykorzystaniem materiałów udostępnionych przez nauczyciela, w szczególności tych rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, Centralną i Okręgowe Komisje Egzaminacyjne,
  a także emitowanych w pasmach edukacyjnych programów Telewizji Publicznej i Polskiego Radia, wydawnictwa pedagogiczne,
 • nauczyciel może prowadzić również lekcje za pomocą g suite, wykorzystując połączenia głosowe lub głosowo-wizyjne (Meet),
 • formy pracy z uczniami z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego czy posiadającego opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej powinny uwzględniać zalecenia wynikające z w/w dokumentów (m.in. wydłużenie czasu pracy),
 • wychowawca klasy ma za zadanie stale monitorować korzystanie przez uczniów z zamieszczanych materiałów, a w razie problemów z dostępem do tych pomocy, niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły,
 • odrabianie lekcji i zapoznanie się przez ucznia z zadanym materiałem jest obowiązkowe dla każdego ucznia. Jeśli uczeń ma problem z dostępem do komputera czy Internetu, to fakt ten należy zgłosić do wychowawcy klasy, celem ustalenia innej formy dostarczenia niezbędnych materiałów bądź zorganizowania zajęć stacjonarnych w szkole. Wychowawca jest zobowiązany zgłosić taką informację dyrektorowi szkoły i ustalić z poszczególnymi nauczycielami formę przekazania materiałów do nauki bądź potrzebę realizacji zajęć stacjonarnych.
 • 2. Sposób współpracy dyrektora z nauczycielami i koordynowania przez niego współpracy z uczniami i rodzicami:
 • dyrektor szkoły stale koordynuje współpracę nauczycieli z uczniami i rodzicami,
 • wszystkie problemy zgłaszane przez uczniów czy rodziców powinny być zgłaszane do dyrektora szkoły,
 • nauczyciel zobowiązany jest do regularnego odczytywania wiadomości wysyłanych przez dyrektora poprzez e-dziennik, maila, wiadomość sms oraz poprzez komunikatory internetowe i w razie potrzeby bezzwłoczne odpowiedzenie na informacje,
 • nauczyciel wykonuje swoją pracę na terenie szkoły, w uzasadnionych przypadkach może uzyskać od dyrektora polecenie pracy zdalnej z miejsca zamieszkania. Pracując zdalnie w miejscu zamieszkania jest w stałej gotowości do pracy i w każdej chwili może zostać wezwany przez dyrektora do szkoły,
 • możliwe jest przeprowadzanie zebrania rady pedagogicznej na odległość, za pomocą platformy komunikacyjnej g suite Meet (obecność nauczycieli podczas takiej rady pedagogicznej będzie sprawdzona poprzez odczytanie listy i zapisanie przez protokolanta obok nazwiska uczestnika obecności podczas takiego spotkania),
 • wychowawca czuwa nad prawidłową dostępnością uczniów do zamieszczanych przez nauczycieli materiałów i utrzymuje stały kontakt z uczniami i rodzicami ze swojej klasy. O każdym zgłaszanym przez rodziców i uczniów problemie powinien bezzwłocznie zawiadomić dyrektora szkoły,
 • każdy nauczyciel powinien być dostępny dla uczniów i rodziców w czasie, kiedy jego lekcja jest wpisana w tygodniowy plan pracy poszczególnych klas oraz podczas konsultacji dla uczniów i rodziców i jest zobowiązany do odpowiedzi na pytania zadawane przez uczniów i rodziców poprzez e-dziennik czy w uzasadnionych przypadkach inne komunikatory, na których ustalił sposób kontaktu z uczniami i rodzicami,
 • uczniowie mają prawo zadawać pytania do zamieszczonych tematów i zadań, a nauczyciel powinien na każde z nich odpowiadać i pomóc uczniowi opanować zadany materiał,
 • nauczyciel, który nie ma dostępu do komputera czy Internetu, zobowiązany jest do  zgłoszenia tego faktu dyrektorowi w celu możliwości zorganizowania  pracy.
 •  3. Zasady ustalania tygodniowego zakresu treści nauczania w poszczególnych oddziałach:
 • lekcje z poszczególnych przedmiotów zadawane będą tylko i wyłącznie w tych dniach,
  w których występują w aktualnym planie lekcji, obowiązującym przed przejściem na zdalny system nauczania,
 • zadania z poszczególnych przedmiotów powinny być tak dobrane, żeby czas ich wykonania nie przekraczał 30 minut,
 • w ciągu jednego dnia może być maksymalnie 5 lekcji przedmiotów wiodących( nie licząc w-f, religii, plastyki, techniki, zajęć dodatkowych), łącząc naprzemiennie kształcenie asynchroniczne i interaktywne. Zajęcia powinny uwzględniać możliwości psychofizyczne ucznia, jego wiek i etap edukacyjny,
 • wychowawca koordynuje plan pracy swojej klasy, kontrolując ilość zadawanych prac, formę ich wykonania i obciążenie uczniów danego dnia. Jeśli uzna, że ilość materiału i zajęć jest za dużym obciążeniem dla uczniów, to konsultuje z nauczycielami co można przełożyć na kolejny dzień czy tydzień lub w jaki inny sposób zrealizować daną partię materiału,
 • każdy nauczyciel jest zobowiązany zapisać zadanie domowe, sprawdziany i kartkówki w e-dzienniku przy dniu, w którym faktycznie lekcja ma się odbyć. Wszystkie zadania i lekcje wprowadzone do dziennika muszą być zgodne z planem podanym wychowawcom.  W trakcie tygodnia nie można dokładać nowego materiału/lekcji, która nie była ujęta w tygodniowym planie pracy danej klasy.
 • 4. Sposób dokumentowania realizacji zadań szkoły:
 • Nauczyciel zobowiązany jest do:
 • regularnego odnotowania tematu lekcji w każdym dniu wynikającym z planu lekcji,     co będzie traktowane jako potwierdzenie obecności w pracy,
 • zamieszczenia informacji o sposobie przeprowadzenia przez niego lekcji, czy zadania prac w e-dzienniku ,
 • odnotowania w dzienniku planowanego sprawdzianu, kartkówki czy innej formy sprawdzenia wiedzy uczniów – sprawdzian 7 dni wcześniej, inne formy minimum na 2 dni wcześniej,
 • obecności na zebraniach rady pedagogicznej (prowadzonych stacjonarnie i on-line),
 • frekwencję ucznia uzupełniają poszczególni nauczyciele na podstawie  zalogowania ucznia na platformie g suite bądź zdalnym kontakcie z nauczycielem za pomocą wymienionych już sposobów.
 •  5. Możliwość modyfikacji szkolnego zestawu programów nauczania:        
 • szkolny zestaw programów nauczania oraz podręczników może zostać uzupełniony o e-podręczniki, e-ćwiczenia, i inne wykorzystywane materiały pomocnicze do kształcenia na odległość,
 • każdy nauczyciel korzystający z e-podręczników lub e-zasobów, zobowiązany jest przesłać taką informację do dyrektora szkoły (wiadomość na e- dzienniku) wraz z podaniem nazwy e-podręcznika, autora oraz wydawnictwa w terminie do 3 dni od wejścia w życie poniższego regulaminu.
 • 6. Sposób monitorowania postępu uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy
  i umiejętności uczniów, w tym również informowania uczniów oraz rodziców
  w postępach ucznia w nauce i uzyskanych przez niego ocenach:
 • podczas pracy na odległość, każdy nauczyciel ma prawo oceniać ucznia z zadawanych prac i sprawdzać jego wiedzę w postaci zdalnego pytania, kartkówki, sprawdzianu, testu czy internetowego quizu,
 • nauczyciel poprzez  platformę g suite czy e-dziennik przekazuje uczniom i rodzicom informacje za co w danym tygodniu uczeń może być oceniony,
 • każdy sprawdzian, test, quiz czy kartkówka muszą być odnotowane w dzienniku z odpowiednim wyprzedzeniem (sprawdzian na 7 dni przed, a pozostałe formy na 2 dni przed), żeby umożliwić każdemu uczniowi przygotowanie się do nich,
 • nauczyciel każdorazowo przy zamieszczeniu zadania na  platformie, zobowiązany jest do załączenie informacji w jakiej formie będzie kontrolował jej wykonanie (wysłanie załącznika, zdjęcia, czy odłożenie do teczki w celu udokumentowania realizacji po powrocie do nauczania stacjonarnego),
 • wszystkie oceny powinny zostać wpisane do e-dziennika w terminie maksymalnie do 7 dni od oddania wykonanej pracy przez ucznia,
 • uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie zgodnie z obowiązującym przedmiotowym systemem oceniania,
 • uczeń nieobecny podczas sprawdzianu czy zapowiedzianej kartkówki zobowiązany jest do kontaktu z nauczycielem i ustalenia nowego terminu lub innej formy zaliczenia (w sytuacji jeśli nie ma możliwości zaliczenia w proponowanej przez nauczyciela formie),
 • uczeń, który nie zgłosił problemów technicznych i nie wykonał żadanych prac może otrzymać ocenę niedostateczną,
 • w jednym tygodniu mogą być maksymalnie dwa sprawdziany w danym oddziale lekcyjnym, kartkówek może być maksymalnie trzy. W danym dniu może być tylko jeden sprawdzian, jedna kartkówka, czy inny sposób przeprowadzenia oceniania całej klasy.

3  Postanowienia końcowe

 Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 26 października 2020 r.

 

 

                                                                                                    mgr Gerard Pobłocki

                                                                                                                                                      …………………………………………

                                                                                                                                                       Dyrektor Szkoły